klassiruum_laste.jpg

Laste ja noorukite vaimse tervise keskuses töötavad

 • lastepsühhiaatrid
 • arst-residendid
 • kliinilised psühholoogid
 • logopeedid
 • õed
 • sotsiaaltöötaja
 • õpetajad
 • tegevusjuhendajad
 • sekretär
 • hooldajad

Lastepsühhiaatrid on eriharidusega arstid, kes hindavad lapse psüühilist seisundit koostöös teiste spetsialistidega, vajadusel määravad ravi ja annavad soovitusi haridusasutustele lapse hariduslike erivajaduste ilmnemisel 

Arst-residendid on eriarsti väljaõppes olevad lastepsühhiaatri juhendamisel töötavad arstikutsega isikud, kes hindavad lapse psüühilist seisundit koostöös teiste spetsialistidega, vajadusel määravad ravi ja annavad soovitusi haridusasutustele lapse hariduslike erivajaduste ilmnemisel 

Kliiniline psühholoog viib läbi mitmesuguseid standardiseeritud psühholoogilisi teste lapse seisundi hindamiseks; mõnikord annab lapsele ja/või tema vanematele ja/või õpetajatele täita küsimustikke; osutab arsti suunamisel lapsele ja perele psühhoterapeutilist abi. 

Kliiniline logopeed annab lapsele erinevaid ülesandeid, mille abil hindab lapse suulise ja kirjaliku kõne oskust. Arsti suunamisel osutavad logopeedid mõnikord lapsele logopeedilist abi. Meie eripedagoogilise haridusega kliinilised logopeedid viivad läbi eelkooliealiste laste arengut hindavat PEP-R testi.

Õed (enamasti vaimse tervise õe kutsega) teevad ambulatoorselt iseseisvaid vastuvõtte, mille sisu on täpsemalt kirjeldatud eespool. Haiglas viibivate lastega töötavad õed viivad läbi laste kliinilist jälgimist vastavalt õendusplaanile, viivad läbi õendustoiminguid (võtavad vereanalüüse, teevad EKG jms.), juhendavad abipersonali töös patsientidega, viivad läbi grupiteraapiat

Sotsiaaltöötaja Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse sotsiaaltöötaja määratleb patsiendi sotsiaalsed probleemid ning sekkub probleemipõhiselt, nõustab patsienti ja/või tema lähedasi nende psühhosotsiaalse toimetulekuvõime tõstmiseks. Sotsiaaltöötaja peab läbirääkimisi patsiendi elukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja/või riiklike asutustega ning osaleb meeskonnatöös, nõuande- ja konsultatsioonitegevuses.

Õpetajad viivad läbi õppetööd

Tegevusjuhendajad organiseerivad patsientidele tegevust. Suunavad, juhendavad ja abistavad tegevuste sooritamisel. Määratlevad lapse/nooruki tegevusvõime, oskused ja huvid.

Sekretär osutab sekretäritöö teenust (raviarveldus, info koordineerimine jne)

Hooldajad osutavad hooldusteenust vastavalt osakonna patsientide vajadusele.

 • Vanemõde - 731 8792
 • Lisainformatsioon – Lastepsühhiaatria valveõde - 731 8793
 • Noorukitepsühhiaatria valveõde - 731 8863