Slaider4.jpg

Traumatoloogia ja ortopeedia õpetamise ajalugu

 

Ortopeedia õpetamine Eestis algas Tartu Ülikoolis 1921. aastal, mil kirurgiadotsent John Blumberg (1861 - 1932) oli aastatel 1921 - 1930 kirurgilise patoloogia (operatiivse kirurgia) ja ortopeedia õppetooli juhataja. Hästi tuntud J. Blumbergi raamatud olid "Lehrbuch der Topographischen Anatomie" (1926) ja "Aus der Chirurgischen Praxis" (1922). 1931 valiti ta Tartu Ülikooli emeriitprofessoriks.

Ajavahemikul 1931 - 1941 oli operatiivse kirurgia ja ortopeedia kateedri juhatajaks Bernhard Jürgens (1895 - 1969), algul dotsendina ja alates 1938. aastast professorina. Seega oli B. Jürgens Tartu Ülikooli esimene professor ortopeedia õppetoolil. Ühtlasi oli ta 1928 - 1938 Tartu Ülikooli Kehalise Kasvatuse Instituudi juhataja. Prof B.Jürgens emigreerus 1944. aastal välismaale.

Aastatel 1944 - 1954 toimus ortopeedia õpetamine Tartu Ülikooli operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia kateedris, mida juhatas dotsent Veinart Põkk (1908 - 1994), algul nooremassistendina, seejärel vanemassistendina ja 1946. aastast dotsendina. 1950. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja "Võrdlev eksperimentaalne uurimus luumurdude paranemisest välise ja sisemise fiksaatori (üdiõõnenaela) rakendamisel". V.Põkk töötas õppejõuna üle 50 aasta.

1954. aastal liideti eelpoolnimetatud kateeder teaduskonnakirurgia ja 1971. aastal hospitaalkirurgia kateedriga ning ortopeedia õpetamine toimus nimetatud kateedrites. Hospitaalkirurgia kateedris toimus pikka aega ka traumatoloogia õpetamine.

1976. aastal moodustati operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja ortopeedia kateeder, mille juhatajaks oli aastatel 1976 - 1984 professor Ennu Sepp. 1972. aastal oli ta kaitsnud doktoriväitekirja teemal "Posttromboflebiitiline sündroom ja selle kirurgiline korrigeerimine". 

Traumatoloogia õpetamine jätkus eraldatult ortopeediast hospitaalkirurgia kateedris, sporditraumatoloogiat õpetati aga spordimeditsiini kateedris. See asjaolu lõi eeldused uue kateedri moodustamiseks, kus saaks toimuda traumatoloogia ja ortopeedia ühtne erialane õpetamine.

1.septembril 1984 avatigi Tartu Ülikoolis traumatoloogia, ortopeedia ja välikirurgia kateeder. Selle esimeseks juhatajaks valiti prof. Rein Raie, kes aga juhataja kohast ootamatult loobus ja juhataja kohusetäitjaks määrati dotsent Peeter Nuiamäe (1926-1989).

1986. aastal tuli juhatajaks dotsent Tiit Haviko, kes 1990. aastal kaitses doktoriväitekirja "Alajäseme lühenemise ja deformatsioonide kirurgiline korrektsioon" ja sai 1991. a professori kutse. 1992. a moodustati TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, mida juhatas 31.augustini 2007 prof T. Haviko. 1.septembrist 2007 on kliiniku juhataks dotsent Aare Märtson.

 

SA TÜ Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku nõukogusse kuuluvad kliiniku juhataja, direktor, ülemõde ja osakonna juhatajad.

Kirurgid, traumatoloogid, anestesioloogid jt., 1975 Maarjamõisa haavakliiniku juures.